Институции

Тук са публикувани имената и адресите на институциите, имащи отношение към работата с деца и в частност към дейността на ОДК Кюстендил:


Министерство на образованието и науката: www.sacp.government.bg Пресцентър: тел: 9217744, 9217741, факс: 9882693 е-mail: s.gaidarova@minedu.government.bg


Министерство на младежта и спорта: www.youthsport.bg София,бул. Васил Левски No: 75 Телефон: (02) 9-300-555 е-mail: info@mms.government.bg


Министерство на културата и туризма: www.culture.government.bg София, Стамболийски" №17 тел.: (02) 9400900; факс: (02)9818145; дежурен тел.: (2) 9879551


Министерство на околната среда и водите: www2.moew.government.bg София, бул. "Мария Луиза" 22 тел: 02/ 940 6000; тел.: 02/ 940 6231 е-mail: feedback@moew.government.bg


Държавна агенция за закрила на детето: www.sacp.government.bg 105 София, ул. " Триадица" № 2, Звено София-град и София-област (02)9339035 и 9339039; тел./факс 9339044 е-mail: sacp@sacp.government.bg


Държавна агенция “Гражданска защита”: www.cp.government.bg 1172 София, ул. “Никола Габровски” № 30 тел: (02) 960 10 299; 962 04 39 факс: (02) 8 68 81 15 е-mail: sacp@cp.government.bg


Национална служба “Пожарна и аварийна безопасност”: www.mvr.bg София, 1000 ул. „6-ти Септември” 29 9825000 - Централа МВР е-mail: nspab@mvr.bg


Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни: www.mjeli.government.bg 1040 София, ул. "Славянска" № 1 тел. : (+359 2) 91 408 факс :(+359 2) 981 91 57 е-mail: pr@justice.government.bg


Синдикат на българските учители: sbu.internet-bg.net 1000 София, ул. Ген. Паренсов” №11 Тел: 987 78 18 Факс: 988 17 94; 986 33 15 е-mail: seb@internet-bg.net


Национален клуб “Родолюбие”: www.mgpz.telecablenet.com Фондация “ТАНГРА” ТанНакРа: www.tangra-bg.org 1832 София тел. ++359 2 986 4419; факс. ++359 2 986 6945 е-mail: tangra@bitex.com


Администраторкси панел

Парола:
затвори