Основни насоки

1.Повишаване интереса и подпомагане желанието на учениците за напредък в различните области на познанието, чрез организационната и съдържателна гъвкавост на предлаганите форми.

1.1. Разработване на актуална учебна програма от учителите в началото на всяка учебна година, която да отговаря на потребностите на децата и да е съобразена с техните интереси и възможности.

1.2. Разкриване на нови съвременни форми, съобразно актуалните потребности и интереси на децата.

1.3. Възможност за актуализиране и преструктуриране на учебната програма по време на учебната година.

1.4. Предлагане и обсъждане с учениците от художествените състави репертоарния план за учебната година, както и поканите за национални и международни участия с цел тяхното планиране.

1.5. Партньорство с училищата, НПО и други институции по разработване на проекти, свързани със свободното време на децата.

2. Даване възможност на децата да открият, изявят и развият своите заложби, таланти и дарования.

2.1. Осъществяване на непрекъснат процес на наблюдение върху творческото развитие на децата, като се прилага индивидуален и колективен метод на обучение.

2.2. Разработване на индивидуални програми за учебно-възпитателна работа и творческа изява на деца с изявени дарби.

2.3. Създаване на международни и национални контакти, с цел предоставяне на възможности за участия в конкурси, състезания, изложби, фестивали,олимпиади.

2.4. Издирване на деца с подчертани интереси в различните области на познанието чрез учителите в училищата и тяхното привличане към школите на ОДК.

2.5. Привличане на родителите като партньори на учителя в съвместната им работа за развитие на творческите заложби на децата им.

3.Изграждане у децата на навици за здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори, на които са изложени.

3.1. Ангажиране на по-голям брой деца в различните школи на ОДК с цел пълноценно запълване на свободното им време и лишаване от възможността за попадане под вредните влияния ,които съпътстват обществото ни-наркомания, проституция, агресия....

3.2. Засилване работата в педагогическите форми, които развиват приоритетно компетенциите за гражданско поведение на младите хора

3.3. Предразполагане на децата от учителя към неформално общуване с цел постигане на откровени разговори, в които децата да споделят своите проблеми.

3.4. Физическото натоварване на учениците в спортните школи да води към превенция срещу агресията сред децата и вредните влияния в обществото ни. В спортните школи да се работи целенасочено към изграждане у децата на спортен дух, спортсменско отношение към успехите на другите.

4.Формиране у подрастващите потребност от непрекъснато образование и приобщаване към националните и общочовешки ценности.

4.1. Предлагане на учениците обучителни модули с подходящи лектори-консултанти за учене през целия живот.

4.2. Запознаване на учениците с изявени личности в областта, в която се обучават и с художествени образци от националната и световната култура.

4.3. Запознаване с културното и историческо наследство по време на национални и международни участия.

5. Привличане на деца със СОП и деца в неравностойно социално положение в школите на Комплекса.

5.1. Включване на деца в неравностойно социално положение и деца със СОП в школите на ОДК с цел тяхната интеграция и социализация след предварително проучване на техните интереси и възможности.

5.2. Връзка с НПО за разработване на съвместни проекти, свързани с интеграцията на деца със СОП и деца в неравностойно социално положение.

5.3. Разработване на индивидуални програми за учебно-възпитателна работа и творческа изява на деца със СОП.

6.Подобряване на материално-техническата база

6.1. Непрекъснато обновяване на материалната база, като се търсят възможности за самофинансиране чрез реализиране на творческата продукция на школите, с цел осигуряване на оптимални условия за провеждане на учебния процес.

6.2. Закупуване на съвременна техника /компютри, микрофони, озвучителна техника,мултимедия.../ с цел обезпечаване на репетиционния процес и изявите на децата.

6.3. Осигуряване на подкрепяща среда за деца със СОП.

6.4. Предоставяне на репетиционни зали за ползване в сградата на ОДК.

6.5. Подпомагане от спонсори и дарения

7.Повишаване квалификацията на учителите

7.1. Повишаване качеството на педагогическите умения на учителите, чрез включване в програмите на РИО на МОМН и Общинската програма за квалификация на кадрите в системата на образованието и предлаганите магистърски програми на висшите учебни заведения.

7.2. Поддържане на постоянни контакти със сродни творчески институции в страната и чужбина, с цел взаимстване на положителни практики и обмяна на опит.

7.3. Включване в обучителни тренинги за усвояване на интерактивни методи на обучение

7.4. Самоусъвършенстване чрез включване в курсове за повишаване на компютърните и езикови умения и компетенции.

8.Усъвършенстване на работата с родители, НПО, културни институти, медии, спортни клубове, държавни и частни фирми.

8.1. Реално сътрудничество и подпомагане дейността на ОДК и изявите на децата от родителското настоятелство.

8.2. Обсъждане с родителите организацията на работа в ОДК с цел подобряването й.

8.3. Изработване на съвместни проекти с НПО, планиране на съвместни мероприятия и партньорски програми.

8.4. Привличане на местните медии за рекламиране и отразяване дейността на ОДК.

8.5. Съвместни спортни мероприятия и взаимно подпомагане между спортните школи на ОДК и кюстендилските спортни клубове.

9.Превръщане на ОДК в методически център по проблемите на свободното време на децата за Кюстендил и общината.

9.1.Възможност за ползване на съставите на ОДК в мероприятия на училищата от Община Кюстендил и региона.

9.2. Подпомагане на директори, учители, , родители с материали и методически насоки за ученически празници , викторини, конкурси, състезания, спортни мероприятия.

9.3. Предоставяне на информация за предстоящи национални и международни конкурси


Администраторкси панел

Парола:
затвори