Отчет на Център за кариерно ориентиране 2020-2021

Отчет за дейността на Центъра за кариерно ориентиране през

учебната 2020/2021 година

1. През учебната 2020/2021 година Центърът за кариерно ориентиране проведе обучение по кариерно ориентиране с ученици от първа целева група (I-IV кл.), втора целева група (V-VII кл.) и трета целева група (VIII-XII кл.) от началните, основните, професионалните и профилирани училища в област Кюстендил.

Брой: 1956 ученици

2. Кариерните консултанти осъществиха групова и индивидуална работа с ученици от целева група (V - VII кл.) по „Дейност 6" на Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех".

Брой: 850 ученици

3. В обучението по кариерно ориентиране бяха обхванати и учениците със СОП и застрашени от отпадане от училище.

4. На 22.10.2020 г. кариерните консултанти съвместно с Дирекция „Бюро по труда" участваха в „Специализирана трудова борса", която се проведе в читалище „Братство". На борсата работодатели от Кюстендил представиха информация за дейността си и за бъдещи работни места пред ученици от XI и XII клас от училищата в град Кюстендил и граждани. Форума също така имаше за цел да окаже помощ при осъществяването на прехода училище - пазар на труда на учениците.

5. Кариерните консултанти взеха участие в родитело - учителски срещи в началото на учебната година, с цел популяризиране на дейността на ЦПЛР - ОДК по кариерно ориентиране и консултиране на ученици.

6. На 16.02.2021 г. кариерните консултанти проведоха обучение на колеги от ОДК - гр. Кюстендил на тема: „Цели, методи на работа, необходимост от КК".

7. На 30.03.2021 г. стартира онлайн форум „Висше образование в България". Във форума взеха участие 10 университета от страната.

8. На 21.06.2021 г. се състоя награждаването на участниците от конкурса за детска рисунка „Аз искам да стана...". Участваха 70 деца от област Кюстендил, бяха раздадени много грамоти и материални награди.

9. На 24.06.2021 г. кариерните консултанти участваха във форума „Училищна панорама и панорама на професионалното образование" в читалище „Братство".

10. Участие в „Детско лято 2021 г." ОДК - Кюстендил.

Изготвили: Кариерни консултанти от ЦПЛР-ОДКАдминистраторкси панел

Парола:
затвори