Отчет на Център за кариерно ориентиране 2019-2020

Отчет за дейността на Центъра за кариерно ориентиране през

учебната 2019/2020 година

1. През учебната 2019/2020 година Центърът за кариерно ориентиране проведе обучение по кариерно ориентиране с ученици от първа целева група (I-IVкл.), втора целева група (V-VII кл.) и трета целева група (VIII –XII кл.) от началните, основните и професионалните и профилирани училища в област Кюстендил.

Брой: 2817 ученици

2. Кариерните консултанти осъществиха индивидуална работа с ученици за избор на образование и кариера и предоставяне на информация за профилите на обучение, професиите и специалностите в средните, висшите училища и университетите.

Брой: 150 ученици

3. В обучението по кариерно ориентиране бяха обхванати и учениците със СОП и застрашени от отпадане от училище.

4. През месеците ноември и декември 2019г. Центърът за кариерно ориентиране проведе Форум „Информационни дни на професията". В него се реализираха срещи между учениците от три гимназии в града с изявени професионалисти от сферата на строителството и психологията. Целта беше запознаване с професиите: строителен инженер, конструктор, архитект а също и с психолог. Изясниха се възможностите за получаване на подходящо образование и започването на работа по професията.

За малките ученици се организираха посещения в Детската работилница на РИМ"Акад. Йордан Иванов". Чрез изработване на различни изделия те се запознаха с професиите и занаятите на българите в миналото.

5.Съвместно с Община Кюстендил на 27.02.2020г. кариерните консултанти организираха форум „Висше образование в България". В него участваха 20 висши университета от България. В голямата зала на Парк – хотел Кюстендил в гр. Кюстендил кандидат-студентите от всички гимназии в града на специално обособени щандове се срещнаха с представители на университетите и се запознаха с начина за кандидатстване, видовете специалности, условията за обучение и възможностите за бъдеща реализация след завършване на висше образование. На присъстващите ученици, учители, родители и граждани бяха направени презентации и раздадени много информационни материали.

6. На 21.02.2020г. кариерните консултанти проведоха обучение на педагозите от ОДК Кюстендил на тема: „Кариерното ориентиране и консултиране на учениците, необходимост в съвременното училище".

7. На 12.03.2020г. стартира Общинският конкурс за детска рисунка „Аз искам да стана ..." и беше финализиран дистанционно на 29.05.2020г., поради извънредната епидемиологична обстановка. Участие в него взеха 40 ученици от всички училища в града и школи по изобразително изкуство. Участниците бяха разделени в три възрастови групи, като най-добрите от тях получиха материални награди. За останалите участници имаше грамоти.

8. През месец април 2020г. кариерните консултанти се включиха дистанционно в Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех"- Дейност 6 на МОН. За месеците от април до юни бяха обхванати общо 5 училища на територията на Област Кюстендил.

Брой: 104 ученици

Изготвили: Кариерни консултанти от ЦПЛР-ОДКАдминистраторкси панел

Парола:
затвори