Отчет на Център за центъра за кариерно ориентиране 2018-2019

Отчет за дейността на Центъра за кариерно ориентиране през

учебната 2018/2019 година

1. През учебната 2018/2019 година Центърът за кариерно ориентиране проведе обучение по кариерно ориентиране с ученици от първа целева група (I-IVкл.), втора целева група (V-VII кл.) и трета целева група (VIII –XII кл.) от началните, основните и професионалните и профилирани училища на територията на град Кюстендил и град Дупница.

Брой: 141 паралелки

2. Кариерните консултанти осъществиха индивидуална работа с ученици за избор на образование и кариера и предоставяне на информация за профилите на обучение, професиите и специалностите в средните, висшите училища и университетите.

Брой: 130 ученици

3.В обучението по кариерно ориентиране бяха обхванати и учениците със СОП и застрашени от отпадане от училище.

Брой: 60 ученици

4. На 08.05.2019 г. се проведе Общинският конкурс за детска рисунка „Аз искам да стана ...". Участие в него взеха 30 ученици от всички училища в града и школи по изобразително изкуство. Участниците бяха разделени в три възрастови групи, а най-добрите от тях получиха награди.

5. Съвместно с Община Кюстендил и РУО-Кюстендил на 07.05.2019 г. кариерните консултанти организираха общински форум „Училищна панорама и панорама на професионалното образование - Кюстендил". В него участваха всички средни училища от общината. На място бяха представени възможностите и условията за образование в профилираните и професионалните гимназии на територията на града.

6. Центърът за кариерно ориентиране проведе срещи между учениците и представители на различни институции в града ( Административен съд и Районен съд). Целта беше запознаване с професиите: съдия, прокурор и адвокат и възможностите за работа в съдебната система. За малките ученици се организираха посещения в Детската работилница на РИМ"Акад. Йордан Иванов". Чрез изработване на различни изделия те се информираха за професиите и занаятите на българите в миналото.

7. В периода 05- 09.11.2018 г. кариерните консултанти съвместно с Дирекция „Бюро по труда" участваха в Ателие за търсене на работа и професионалната мобилност в Европа. Срещите се проведоха с ученици ( XII клас), от училищата в град Кюстендил. Целта на инициативата беше да се окаже помощ при осъществяването на прехода училище- пазар на труда.

8. Консултантите взеха участие в родитело -учителски срещи, с цел популяризиране на дейността на ЦПЛР-ОДК по кариерно ориентиране и консултиране.

Изготвили: Кариерни консултанти от ЦПЛР-ОДКАдминистраторкси панел

Парола:
затвори